• Bùi Thị Quý
  • Ban Giám Hiệu
  • Phó hiệu trưởng
  • 0973447366
  • quyldccmgdl@gmail.com
  • Ngày sinh: 30/08/1970
  • Lê Thị Hảo
  • Ban Giám Hiệu
  • 0979301601
  • haole787@gmail.com
  • Ngày sinh: 22/12/1964